RemTech Expo 2021

Rezultati nove tehnologije ReSoil®, predstavljene v velikem obsegu, bodo predstavljeni na RemTech Expo, ki bo od 20. do 24. septembra 2021 potekal v Ferrari (Italija).

Kot del strokovnih referatov bo predstavljena raziskava z naslovom „Large-scale demonstration of Resoil®, a sustainable technology for soil washing of metal contaminated soil“.
Za več novic o RemTech Expo obiščite uradno spletno stran dogodka - tukaj!


Na RemTech Expo 2021 bomo omenili tudi rezultat 2. faze POSIDON PCP, razvoj prototipa mobilnih enot za pilotno predstavitev remediacije onesnaženih tal na na kraju samem.
POSIDON se financira iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 776838. POSIDON odpravlja pomanjkanje inovacij, usmerjenih v javno povpraševanje v evropskem sektorju za dekontaminacijo tal, da bi zapolnili vrzel med ponudbo in povpraševanjem po inovativnih rešitvah. Predkomercialna
naročila (PCP) bi lahko bila učinkovita inovacijska akcija ''par excellence''. Skupni izziv, s katerim se sooča skupina kupcev POSIDON, je izbrati nove, sanacijske in stroškovno učinkovite tehnologije sanacije tal (in sčasoma podtalnice), ki so najprimernejše kot in-situ (in sčasoma tudi na kraju samem), da bi lahko dekontaminirala heterogene antropična tla na degradiranem območju, ki jih sestavljajo mešanice industrijskih odpadkov (na primer polnilna tla, močno onesnažena z naftnimi ogljikovodiki) in tla, sestavljena iz glin in peskov, močno onesnaženih z naftnimi ogljikovodiki (TPH in PAH) in potencialno strupenimi kovinami.

0
Feed

Oddajte komentar