Manjši simpozij o remediaciji tal v kombinaciji s pranjem tal - sklepno srečanje

Na manjšem simpoziju, ki bo potekal 12. julija v Tullnu v Avstriji na UFT (BOKU), bo Envit predstavil štiri strokovne referate.

Na manjšem simpoziju, ki bo potekal 12. julija v Tullnu v Avstriji na UFT (BOKU), bo Envit predstavil tri ustne in eno poster predstavitev. Pregled projekta ''RE-SOIL Project and Prevalje-Experiment'' bo predstavil prof. Domen Leštan. Strokovnem referatu bosta sledili predstavitvi dr. Simon Gluharja z naslovom ''Use of biodegradable chelators in ReSoil® technology and selected results from the Prevalje-Experiment'' in dr. Neže Finžgar o praktičnih aplikacijah pranja tal v Prevaljah. Anela Kaurin bo predstavila poster z naslovom ''Biological indicators of quality of EDTA- remediated soil''.


Na simpoziju bomo omenili tudi rezultat 2. faze POSIDON PCP, razvoj prototipa mobilnih enot za pilotno predstavitev remediacije onesnaženih tal na na kraju samem.
POSIDON se financira iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unijeObzorje 2020 v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 776838. POSIDON odpravlja pomanjkanje inovacij, usmerjenih v javno povpraševanje v evropskem sektorju za dekontaminacijo tal, da bi zapolnili vrzel med ponudbo in povpraševanjem po inovativnih rešitvah. Predkomercialna
naročila (PCP) bi lahko bila učinkovita inovacijska akcija ''par excellence''. Skupni izziv, s katerim se sooča skupina kupcev POSIDON, je izbrati nove, sanacijske in stroškovno učinkovite tehnologije sanacije tal (in sčasoma podtalnice), ki so najprimernejše kot in-situ (in sčasoma tudi na kraju samem), da bi lahko dekontaminirala heterogene antropična tla na degradiranem območju, ki jih sestavljajo mešanice industrijskih odpadkov (na primer polnilna tla, močno onesnažena z naftnimi ogljikovodiki) in tla, sestavljena iz glin in peskov, močno onesnaženih z naftnimi ogljikovodiki (TPH in PAH) in potencialno strupenimi kovinami.

0
Feed

Oddajte komentar