+386 59 924 819

Raziskave

Podjetje ENVIT vlaga v raziskave in razvoj na področju opreme in tehnoloških postopkov čiščenja in obnove tal. V ta namen se vključujemo v domače in evropske raziskovalne in razvojne projekte. Pri tem sodelujemo s številnimi raziskovalnimi inštitucijami in univerzami. Poseben pomen v razvoju procesov remediacije tal posvečamo nizki rabi energije, vode in drugih surovin.

Prizadevamo si za izvedbo visoko kvalitetnih storitev, ki so v skladu z mednarodnimi standardi in se hitro odzivamo na spreminjajoče zahteve trga z nenehnimi raziskavami, nadgradnjo obstoječih in razvojem novih tehnologij.

Nove tehnologije remediacije

Uporaba novih znanstvenih odkritij in tehnologij v procesu ocenjevanja stopnje onesnaženja, čiščenja tal in sedimentov ter spremljanja učinkov remediacije postaja čedalje pomembnejša. Okoljske zahteve so namreč vedno večje in marsikatere tehnologije, ki so bile v uporabi do nedavnega, so postale okoljsko nesprejemljive.

Razvoj in uporaba novih rešitev ni pomembna le za obnovo močno onesnaženih tal in sedimentov, katerih čiščenja in obnova je bila so sedaj nemogoča. Predstavlja tudi ključ do trajnejših ter ekonomsko, socialno in okoljsko sprejemljivih rešitev. V mnogih primerih se lahko obstoječe tehnologije nadgradi in prilagodi specifičnim razmeram danega okolja. V določenih primerih pa je potreben razvoj novih tehnologij z višjo stopnjo učinkovitosti ter racionalnejšo rabo virov in energije in s tem manjšim negativnim vplivom na okolje.

Razvoj je gonilo našega podjetja. Vsak projekt si prizadevamo izvršiti na najvišjem možnem nivoju. Veseli smo tehnoloških izzivov, inovacij in reševanja problemov.

Izvajamo raziskovalno-razvojne projekte s področja:

  • razvoja novih tehnologij remediacije tal,
  • razvoja tehnologij obdelave nevarnih odpadkov in sedimentov,
  • nadgradnje obstoječih tehnologij remediacije tal in obdelave nevarnih odpadkov in sedimentov.

SPREMLJANJE IN OCENA biodosegljivosti onesnažil

V skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji o prehajanju onesnažil v okolje, tj. ljudi, živali in rastline, sledimo novim metodam ugotavljanja biodosegljivosti onesnažil.

Poti prehajanja onesnažil v organizme so različne, zato se posvečamo razvoju metod ugotavljanja biodosegljivosti onesnažil, ki lahko v organizme pridejo preko:

  • zaužitja delcev prsti,
  • pijta vode,
  • zaužitja hrane (rastline, živali),
  • inhalacije onesnaženih prašnih delcev.

V sodelovanju s podjetjem Arhel d.o.o. smo razvili Rotacijski mešalnik z natančno temperaturno regulacijo MPB 1500, ki je primeren za izvedbo in vitro ekstrakcije biološko dosegljivih kovin iz tal.